Acid sulfuric la Sometra

Agentia de Mediu Sibiu a dat aviz fabricii Sometra sa isi faca o fabrica de Acid Sulfuric. Vedeti mai jos decizia.

10.03.2009

DECIZIE PRIVIND EMITEREA ACORDULUI DE MEDIU
pentru proiectul
„FABRICĂ DE ACID SULFURIC”
pe amplasamentul din localitatea Copşa Mică, str. Fabricilor, nr. 1, judeţul Sibiu

Titular de proiect: S.C. SOMETRA S.A.

Decizia s-a luat avându-se în vedere:
– prevederile H.G. nr. 1213/2006 privind stabilirea procedurii – cadru de evaluare a impactului asupra mediului pentru anumite proiecte publice şi private;
– prevederile O.M. nr. 860/2002 modificat şi completat de O.M. nr. 210/2004 şi O.M. nr. 1037/2005 pentru aprobarea Procedurii de evaluare a impactului asupra mediului şi de emitere a acordului de mediu;
– prevederile O.U.G. nr. 152/2005 privind prevenirea şi controlul integrat al poluării, aprobată cu modificări prin Legea nr. 84/2006;
– concluziile consultărilor în şedinţele CAT din datele de 09.09.2008 şi 18.02.2009

Agenţia Regională pentru Protecţia Mediului Sibiu decide:
Emiterea acordului de mediu pentru proiectul „FABRICĂ DE ACID SULFURIC”, având ca titular de proiect S.C. SOMETRA S.A.

Decizia a fost luată în urma verificării documentaţiei depuse şi a amplasamentului, în urma consultării publicului şi a autorităţilor publice competente, membre ale Colectivului de Analiză Tehnică.
Autoritatea competentă pentru protecţia mediului a asigurat şi garantat accesul liber la informaţie al publicului şi participarea acestuia la luarea deciziei în procedura de emitere a acordului de mediu, din punct de vedere al protecţiei mediului. Astfel:
– cererea de solicitare a acordului de mediu a fost adusă la cunoştinţa publicului prin anunţul public dat în mass-media de titular;
– decizia privind încadrarea proiectului în categoria celor ce se supun evaluării impactului asupra mediului precum şi îndrumarul privind definirea domeniului evaluării au fost aduse la cunoştinţa publicului prin anunţurile publice date în mass-media de titular si ARPM Sibiu şi afişarea pe pagina de web a ARPM Sibiu;
– documentaţia de susţinere a solicitării a fost accesibilă spre consultare de către public pe toată durata derulării procedurii: la sediul ARPM Sibiu, APM Sibiu, titularului de proiect;
– publicul interesat şi-a exprimat opiniile în cadrul şedinţei de dezbatere publică, organizată în data de 10.02.2009 la sediul Primăriei Copşa Mică, localitatea Copşa Mică, judeţul Sibiu;
– în cadrul procedurii a existat o contestaţie din partea Primăriei Târnava şi a Consiliului Local al comunei Târnava, referitor la emiterea actului de reglementare. ARPM Sibiu a informat Primăria Târnava asupra obiectului de activitate al fabricii de acid sulfuric precum şi asupra riscurilor care ar putea să apară pe perioada de funcţionare a fabricii de acid sulfuric.

Titularul proiectului a solicitat acord de mediu, actul tehnico-juridic prin care se stabilesc condiţiile de realizare a proiectului din punct de vedere al protecţiei mediului.

Decizia de emitere a acordului de mediu se bazează pe respectarea prevederilor legale privind:
– măsurile ce se impun pentru protecţia aerului, apei şi solului;
– valorile limită de emisie;
– măsuri adecvate pentru supravegherea emisiilor, inclusiv obligativitatea de a raporta autorităţii competente pentru protecţia mediului datele de supraveghere;
– gestionarea deşeurilor;
– utilizarea eficientă a energiei;
– regimul de funcţionare în diferite situaţii;
– măsuri speciale cu scopul de a preveni şi/sau reduce poluarea, atunci când autorităţile competente pentru protecţia mediului le consideră necesare.
Prin aceste măsuri se impune respectarea condiţiilor prevăzute în O.U.G. nr. 152/2005 privind prevenirea şi controlul integrat al poluării, aprobată şi modificată prin Legea nr. 84/2006.

Prezenta decizie se va afişa pe site-ul Agenţiei Regionale pentru Protecţia Mediului Sibiu www.arpm7c.ro , se va publica în mass-media de către titularul de proiect şi de către ARPM Sibiu şi se va afişa la sediul A.P.M. Sibiu şi la sediul Primăriei Copşa Mică.

Orice persoană care face parte din publicul interesat şi care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim se poate adresa instanţei de contencios administrativ competente pentru a ataca, din punct de vedere procedural sau substanţial, actele, deciziile sau omisiunile autorităţii publice competente pentru protecţia mediului, care fac obiectul participării publicului în procedura de evaluare a impactului asupra mediului, prevăzute de H.G. nr. 1213/2006, cu respectarea prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările ulterioare.

Actele sau omisiunile autorităţii publice competente pentru protecţia mediului, care fac obiectul participării publicului în procedura de evaluare a impactului asupra mediului, se atacă odată cu decizia de emitere a acordului de mediu.

Se poate adresa instanţei de contencios administrativ competente şi orice organizaţie neguvernamentală care îndeplineşte cerinţele prevăzute la art. 2, alin. 1, lit. i), considerându-se că acestea sunt vătămate într-un drept al lor sau într-un interes legitim.

Soluţionarea cererii se face potrivit dispoziţiilor Legii nr. 554/2004, cu modificările ulterioare.
Înainte de a se adresa instanţei de contencios administrativ competente, persoanele în cauză trebuie să solicite autorităţii publice emitente, în termen de 30 de zile de la data aducerii la cunoştinţa publicului a deciziei de emitere a acordului de mediu, revocarea, în tot sau în parte a deciziei.

Autoritatea publică emitentă are obligaţia de a răspunde la plângerea prealabilă în termen de 30 de zile de la data înregistrării acesteia la autoritate.

În termen de 20 de zile lucrătoare de la anunţul public privind emiterea acordului de mediu şi în lipsa unor observaţii fundamentate din partea publicului, autoritatea regională pentru protecţia mediului emite acordul de mediu. În situaţia în care observaţiile primite din partea publicului justifică aprofundarea evaluării şi solicitarea de informaţii noi sau investigaţii suplimentare, autoritatea regională pentru protecţia mediului decide reluarea procedurii de la etapa solicitării acestor informaţii.