ULBS găsită cu probleme de Curtea de Conturi

Raportul Curții de Conturi a României pe anul 2008 în domeniul cercetării, educației și inovării. Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu a fost găsită cu probleme.

La Ministerul Educaţiei, Cercetării și Inovării, Curtea de Conturi a României constatat următoarele deficienţe:
1. Neefectuarea reevaluării / inventarierii patrimoniului sau efectuarea acestor operaţiuni fără respectarea prevederilor legale specifice, după cum urmează:
– au fost înregistrate, în mod eronat, diferenţe din reevaluarea activelor fixe corporale în situaţiile când acestea s-au efectuat;
– nu au fost inventariate investiţiile în curs de execuţie;
– activele fixe corporale în curs de execuţie au fost înscrise în Registrul inventar fără a avea ca bază inventarierea faptică a acestora.
Aceste deficienţe au fost constatate la Universitatea „Dunărea de Jos” Galaţi;
– situaţia juridică a tuturor imobilelor, terenurilor și construcţiilor, cu titlu de proprietate sau cu titlu de administrare sau folosinţă, nu a fost clarificată: Universitatea de Știinţe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului;
– neefectuarea reevaluării / inventarierii patrimoniului: Universitatea de Artă și Design Cluj-Napoca, Universitatea din Oradea, Universitatea 1 Decembrie 1918 Alba Iulia, Universitatea de Știinţe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului și Inspectoratele școlare judeţene Ilfov, Suceava, Ialomiţa, Prahova, Vâlcea;

2. Deficienţe privind modul de calcul și de înregistrare în contabilitate a amortizării: Universitatea „Dunărea de Jos” Galaţi, Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu;

3. Deficienţe privind modul de constituire a garanţiilor de bună execuţie aferente lucrărilor executate: Universitatea din București, Inspectoratele școlare judeţene Covasna, Dâmboviţa și Harghita;

4. Deficienţe legate de calitatea situaţiilor financiare supuse verificării:
– neînregistrarea în evidenţa contabilă a terenurilor aflate în patrimoniul Universităţii de Artă și Design Cluj-Napoca, Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu și Inspectoratului Școlar al Judeţului Ilfov și a clădirii aparţinând Universităţii „Dunărea de Jos” Galaţi;
– nu a fost majorată valoarea unor clădiri din patrimoniul instituţiei sau din patrimoniul public al statului cu contravaloarea lucrărilor de reparaţii capitale, consolidări sau reamenajări efectuate la Universitatea de Artă și Design Cluj-Napoca;
– denaturarea datelor înscrise în bilanţul contabil, prin nereflectarea unor active fixe în curs de execuţie, aferente lucrărilor de consolidare efectuate în anul 2005 la Biblioteca Naţională București. Mai mult, în condiţiile în care lucrările au fost sistate în decembrie 2006, contractul a fost reziliat abia după 2 ani (decembrie 2008), fără a se întocmi proces-verbal de recepţie pentru lucrările executate și fără a se consemna stadiul fizic în care se află acestea;

5. Deficienţe de la procedura de angajare, lichidare, ordonanţare și plată a cheltuielilor privind organizarea celor patru faze ale procesului bugetar și / sau nerespectarea procedurilor privind parcurgerea acestui proces la Inspectoratele școlare judeţene Galaţi, Giurgiu, Ilfov și Universitatea de Știinţe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului;

6. Alte deficienţe care au afectat semnificativ situaţiile financiare au mai fost constatate la: Centrul Naţional de Management Programe, Universitatea „Transilvania” Brașov, Universitatea de Artă și Design Cluj – Napoca, Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi, Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila” București, Universitatea din Bacău, Universitatea „Eftimie Murgu” Reșiţa, Universitatea de Medicină și Farmacie Târgu Mureș, Inspectoratele școlare judeţene Arad, Botoșani, Caraș-Severin, Cluj, Dolj, Ilfov, Mureș, Prahova, Vrancea și Dâmboviţa.

www.curteadeconturi.ro/